در اين قسمت با وظايف بخشدار و دهياريهاي روستاها آشنا ميشويد

بخشداری ها 

الف ) امور سياسی و انتظامی بخش :

1- اجرای سياست های عمومی دولت و استقرار امنيت در سطح بخش

2- جمع آوری اخبار و شايعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداری

3- شناسایی اوضاع اجتماعی و سياسی و ریشه يابی عوامل احتمالی ناامنی ها در بخش

4- شركت در جلسه شورای تامين و ارائه پيشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار

ب ) امور نظارت و بازرسی

1- اعمال نظارت بر مسائل سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بخش

2- سركشی از روستاها و بررسی مشكلات و ايجاد هماهنگی در جهت رفع آن ها با همكاری شوراهای اسلامی

3- موظف ساختن دهداران به حضور در روستاها و تشويق مشاركت عمومی در جهت سياست های نظام جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد .

4- نظارت عاليه بر توزيع ارزاق عمومی در سطح بخش

ج ) امور اقتصادی و فرهنگی بخش :

1- پيگيری جذب اعتبارات تخصيصی برای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اقتصادی بخش

2- تشويق مردم برای اجرای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی در سطح بخش

3- بازديد از پروژه های عمرانی سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداری

4- پيگيری طرح های فرهنگی و بسيج سواد آموزی در سطح بخش

5- اقدام در جهت حل معضلات مربوط به تربيت بدنی در سطح بخش

د ) امور اجتماعی :

1. رسيدگی به امور ايثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سركشی از خانواده های مستمند و محروم بخش .

2. تشكيل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالی ، بهداشت و ستاد حوادث غير مترقبه .

3. پيگيری و حل اعترافات موردی در سطح بخش

4. دست يابی به اطلاعات كامل از مسائل فرهنگی اهالی بخش

5. برقراری ارتباط نزديك با مئولين بخش

6. تنظيم گزارش ماهانه از اوضاع عمومی بخش

7. برگزاری انتخابات رياست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی رروستا و بخش

8. بررسی نيازها و مشكلات روستائيان

9. انجام و پیگيری ساير امور محوله از جانب مافوق

وظايف بخشدار
1- حفظ سياست عمومی دولت در حوزه ماموريت
2- مراقبت در بهبود و پيشرفت اوضاع اجتماعی و اقتصاد محلی
3- ايجاد و حفظ هماهنگی بين ادارات و سازمانهای دولتی محل
4- اخذ گزارش از مقامات انتظامی محلی درباره وقايع و اتفاقات روزانه و صدور دستورهای قانونی به آنها
5- نظارت بر تامين و فراوانی و مرغوبيت خواروبار و مايحتاج عمومی با جلب همكاری بخش خصوصی
6- مراقبت در امور مربوط به سپاهیان انقلاب و فراهم آوردن تسهیلات لازم در انجام وظايف آنان
7- مراقبت نسبت به امور آموزشی خاصه در امر تعليمات ابتدائی و جلب همكاری اهالی در امر پيكار به بی سوادی
8- مراقبت در پيشرفت امور مربوط به تربيت بدنی و پيشاهنگی و همكاری در تهيه و تدوين زمین و وسايل مورد نياز
9- نظارت در امر بهداشت و بهداری بويژه نسبت به بيماريهای همه گير و ناشناخته واعلام فوری به فرمانداری و سازمانهای مسئول برای مبارزه و جلوگيری از شيوع بيماری با تشريک مساعی مسئولین
10- نظارت درامر کشاورزی و دامپروری
11- تشريک مساعی با مسئولان امر برای تشکيل و برقراری خانه های اصناف و فرهنگ روستايی
12- بررسی و تهيه پيشنهادهای امر برای ايجاد موسسات عمومی و عام المنفعه
13- نظارت در ساختن راهها بويژه راههای فرعی و تاسيس پاركها ، باشگاهها و نظاير آن از طريق تشويق مردم به خودياری
14- نظارت در حفظ ابنيه و آثار ملی و باستانی و تشريک مساعی با مسئولان امر
15- مراقبت و تشريک مساعی در پيشرفت و حسن جريان امور مربوط به سازمانها و جمعيتهای خيريه
16- بررسی و تهيه پیشنهادهای لازم برای ايجاد واحدهای دولتی مورد نياز در بخش به منظور رفع نقائض و احتياجات واحدهای موجود
17- رسيدگی و اقدام نسبت به كليه شكايات واصله و ارجاع آن به واحدهای مربوط با تمام گزارش به مقام مافوق و پيگيری موضوع تا حصول نتيجه و رفع شكايات شاكی باستثنا مواردی كه موضوع در صلاحيت مراجع قضائی است
18- نظارت در مسائل مربوط به ترفيه حال كارکنان دولت در سطح بخش از قبيل ايجاد باشگاهها و نظاير آن
19- تهيه و جمع آوری اطلاعات لازم درباره شناخت ماموريت جهت اداره آرشيو و گزارشهای وزارت کشور و كسب اطلاع درباره شخصيتهای محلی
20- تشويق و ترغيب مردم به امر خودياری و مشاركت آنان در امور محلی و واگذاری كار مردم به مردم
21- سرکشی مرتب به كليه دهات واقع در حوزه بخش و اطلاع از نيازمنديهای ساکنان روستاها و کوشش در تامين خواسته های آنان
22- انجام انتخابات مجلسين سناو شورای ملی طبق قانون وآئين نامه های مربوطه
23- انجام انتخابات انجمن شهرستان، انجمن شهر و انجمن ده طبق قانون و آئين نامه های مربوطه
24- انجام ساير امور انتخاباتی طبق وظايفی كه در قوانين مربوط مقرر است
25- نظارت در امور انجمنهای ده و صدور دستورهای مقتضی به کدخدايان
26- بررسی و مراقبت درباره آموزش ضمن خدمت كارکنان بخشداری و شهرداريها و کدخدايان حوزه بخش و تهيه پيشنهاد لازم برای بالا بردن سطح مهارت و كارائی آنان
27- اجرای وظايفی كه قانون وظيفه عمومی بعهده بخشداران محول کرده است
28- مراقبت در حسن جريان امور مربوط به ثبت احوال
29- تشکيل مرتب شورای عمرانی بخش برای اجرای وظايف مقرره و همچنين شورای اداری بخش ازنظر هماهنگ کردن فعاليتهای دستگاههای دولتی در جهت سياست عمومی دولت
30- نظارت در امور شهرداريها ی حوزه بخش طبق قانون شهرداری
31- نظارت در ايجاد سرويسهای حمل و نقل بين دهات حوزه بخش و مراقبت در امر راهنمايی و رانندگی و موسسات حمل و نقل در حدود آئين نامه های مذهبی
32- انجام وظايف مربوط به تشريفات و برگزاری جشنهای ملی و اعياد مذهبی
33- ايجاد تسهيلات در بازديدهای شخصيتهای داخلی و خارجی از حوزه بخش و انجام تشریفات
34- مراقبت در امور مربوط به اتباع بيگانه و گزارش رفت و آمد آنان به مقام مافوق
35- نظارت در امور جهانگردی و جلب سياحان
36- انجام وظايفی كه قوانين و مقررات مربوط درباره اتحاديه ها و باشگاهها و مجامع امثال آنها برای بخشدار مقرر داشته است
37- مراقبت در حسن جريان امور اداری و دفتر بخشداری و انجام سريع و دقيق دستورهای اداره كه از طرف مقامات مافوق صادر گرديده است
38- دريافت و کشف و تهيه و ارسال نامه های محرمانه و تلگرافهای رمز و اسناد محرمانه
39- تهيه و تنظيم دفتر اموال و مراقبت در حفظ اموال منقول و غير منقول فرمانداری
40- بررسی و برآورد اعتبارات مورد نياز بر حسب دستورالعملهای ابلاغی از طرف استانداری به مقامات مربوطه طبق مقررات و تسليم و نگهداری حسابهای مربوطه
41- گزارش وقايع بخش به فرمانداری بطور مرتب
42- اجرای وظايفی كه قانون نظام صنفی بعهده بخشدار محول کرده است

وظايف دهياری ها

ماده 10 – وظايف تفصيلی دهيار و دهياری جهت اداره و حفظ توسعه پايدار روستا بر اساس قانون شوراها و با رعابت قوانين و مقررات مربوط به شرح زير است :

1- بهبود وضع زيست محيطی روستا

2- كمك به شورا در خصوص بررسی و شناخت كمبودها ، نيازها و نارسايی های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و امور رفاهی روستا و تهيه طرح ها و پيشنهادهای اصلی و عملی در زمينه های ياد شده و ارائه آن به مسئولان ذی ربط جهت اطلاع و برنامه ريزی و اقدام لازم

3- تشويق و ترغيب روستايان به انجام اقدامات لازم در جهت رعايت سياست های دولت

4- مشاركت و همكاری با شورا در جهت پيگيری اجرای طرح های عمرانی اختصاص يافته به روستا

5- همكاری موثر با سازمان ثبت احوال در جهت تثبيت مواليد و متوفيات و تهيه آمار مربوط

6- تامين اراضی مورد نياز مرتبط با اهداف و وظايف دهياری پس از اخذ مجوز قانونی

7- همكاری موثر با مسئولان ذی ربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبيعی واقع در محدوده قانونی و حريم روستا

8- تشويق و ترغيب روستاييان به توسعه صنايع دستی و اهتمام به ترويج ، توسعه و بازاريابی محصولات كشاورزی و دامی روستا

9- اجرای مصوبات شورا

10- همكاری با نيروی انتظامی و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرايم و اجرای مقررات خدمت وظيفه عمومی ،‌حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی

11- اعلام فرامين و قوانين دولتی مربوط و پيگری حسن اجرای آن ها .

12- مراقبت ، حفظ و نگهداری اموال و تاسيسات عمومی در اختيار دهياری

13- همكاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ايجاد تسهيلات لازم برای ايفای وظايف آ ن ها

14- مراقبت بر اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب برای تامين بهداشت محيط

15- ارسال گزارش های درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهيار

16- حضور دهيار در زمان و مكان مقرر و پاسخگويی به سوالات در صورت تقاضای شورا

17- ارسال گزارش ماهانه فعاليت های دهياری برای شورا و رونوشت آن به بخشداری

18- تهيه تعرفه عوارض با همكاری شورا و ارائه آن به شورای اسلامی بخش به منظور تصويب و طی ساير مراحل قانونی

19- وصول عوارض مصوب مراجع قانونی و مصرف آن در موارد معين

20- مراقبت بر وضعيت بهداشتی گرمابه ها ، نانوايی ها ، قصابی ها ، قهوه خانه ها و فروشگاه های مواد غذايی و بهداشتی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و معرفی اماكن غير بهداشتی به مسئولان ذی ربط

21- برآورد ، تنظيم و ارائه بودجه سالانه دهياری و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصويب

22- اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام روستا با تصويب شورا

23- فراهم نمودن زمينه ايجاد خيابان ها ، كوچه ها ميدان ها ، پارك ها ، فضاهای سبز ، ورزشی و آموزشی ف مراكز تفريحی عمومی و مجاری آب و توسعه معابر و اجرای آن ها از طريق دهياری و همكاری در زمينه طرح بهسازی روستا

24- تنظيف ، نگهداری و تسطيح معابر و انهار عمومی ومجاری آب ها و فاضلاب و لايروبی قنوات مربوط به روستا و تامين آب و روشنايی در حد امكان

25- كمك در احداث تاسيسات توليد و توزيع آب ، برق و مخابرات و تعيين نرخ آن در روستا تا زمان اقدام مراجع ذی ربط (وزارتخانه های جهاد كشاورزی ، نيرو ، پست و تلگراف و تلفن و شركت آب و فاضلاب روستايی)

26- مراقبت بر بهداشت ساكنان روستا و تشريك مساعی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی برای واكسيناسيون در جهت پیشگيری از بيماری های واگير

27- جلوگيری از تكدی گری و واداشتن متكديان به كار

28- انجام معاملات دهياری اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول ، مقاطعه ، اجاره و استجاره

29- ايجاد و سازماندهی غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها

30- اتخاذ تدابير لازم برای حفظ روستا از خطر سيل و حريق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شكسته و خطرناك واقع در معابر و اماكن عمومی و تسطيح چاه ها و چاله های واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا

31- همكاری در جلوگيری از شيوع بيماری های انسانی و حيوانی واگير و مشترك انسان و دام ، اعلام مشاهده اين گونه بيماری ها به مراكز بهداشتی درمانی و دامپزشكی محل يا ساير مراكز ذی ربط ، اهتمام به دور نگهداشتن بيماران مبتلا ، معالجه و دفع حيوانات مبتلا به امراض واگير ، بلاصاحب يا مضر

32- تشريك مساعی با سازمان ميراث فرهنگی در حفظ بناها و آثار باستانی روستا و همكاری با مسئولان ذی ربط برای اداره ، احداث ، نگهداری و بهره برداری از تاسيسات عمومی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و رفاهی مورد نياز روستا در حد امكانات

33- صدور پروانه برای ساختمان هايی كه در محدوده قانونی روستا ساخته می شوند با رعايت مقررات مندرج در آيين نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانونی و حريم شهرها موضوع تصويب نامه شماره 4940 مورخ 22/2/1355 و ساير مقررات

34- همكاری با شورای بخش و بخشداری به منظور بررسی و صدوزر پروانه های كسب

35- معرفی خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت به سازمان بهزیستی كشور و كميته امداد امام خمينی و مساعدت به آن ها در حد امكانات

36- همكاری در نگهداری و تسطيح راه های واقع در حريم اراضی روستا از طريق خودياری اهالی روستا و دستگاه های ذی ربط

37- مساعدت و همكاری با كشاورزان در جهت معرفی محصولات كشاورزی و توليدات صنعتی و صنايع دستی روستا در مراكز شهری و نمايشگاه های ذی ربط

38- پيگيری و مساعدت در جهت ايجاد موسسات خيريه و صندوق های قرض الحسنه و موسسات فرهنگی

39- همكاری با واحدهای امداد رسانی در هنگام وقوع حوادث و سوانح غير مترقبه و. بلايای طبيعی

40- گزارش پيشرفت يا عدم پيشرفت فيزيكی طرح ها به شورا و بخشدار و پيشنهاد راه كارهای مناسب برای تسريع در اجرای آن ها در جهت اجرای بند (ه) ماده (68) قانون شوراها

 

تهیه کننده : مجتبی امیری


بخشداری و وظایف بخشدار و دهياريها
کد مطلب : ۴  / گروه : ROOT /  / ۱۵ مهر ۱۳۸۷  /  بازدید : ۱۸۶۱