امور بانوان و خانواده این فرمانداری در نظر دارد دوره آموزشی کمک های اولیه را با شعار هر خانواده یک امدادگر برگزار نماید.
با عنایت به اهمیت کمک های اولیه در خانواده هنگام بروز حوادث ، امور بانوان و خانواده این فرمانداری در نظر دارد دوره آموزشی کمک های اولیه را با شعار هر خانواده یک امدادگر برگزار نماید.
 
لذا از خانم های داوطلب شرکت در این دوره ها در واحد امور بانوان فرمانداری سوادکوه شمالی ثبت نام بعمل می آید.

برگزاری دوره آموزشی کمک های اولیه
کد مطلب : ۶۳۰  / گروه : ROOT /  / ۲۴ دی ۱۳۹۲  /  بازدید : ۱۴۷۷