جلسه بررسی مصوبات کار گروه توسعه روستایی شهرستان سوادکوه شمالی
جلسه بررسی مصوبات کار گروه توسعه روستایی
شهرستان سوادکوه شمالی

 سه شنبه  92/7/30 ساعت 14

  سالن اجتماعات آموزش و پرورشجلسه کارگروه توسعه روستایی
کد مطلب : ۵۴۲  / گروه : ROOT /  / ۲۷ مهر ۱۳۹۲  /  بازدید : ۱۵۳۹