هم زمان با هفته دولت و يكسالگي دولت تدبير و اميد، گزارش اهم عملكرد و اقدامات دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري مازندران اعلام شد كه به اين شرح است:
هم زمان با هفته دولت و يكسالگي دولت تدبير و اميد، گزارش اهم عملكرد و اقدامات دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري مازندران اعلام شد كه به اين شرح است:

 برگزاري پنج جلسه كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري استان
 برگزاري 9 جلسه شوراي اداري استان
 تشكيل و بروزرساني سامانه سافا (تكميل بانك اطلاعاتي ساختمان هاي دولتي استان) و ارسال به وزارت كشور
 فعال سازي كميسيون تحول اداري در استانداري و فرمانداري ها و پيگيري جهت تشكيل اين كميسيون در سطح دستگاه هاي اجرايي استان
 برگزاري يك جلسه كميسيون تحول اداري استانداري و برگزاري جلسات كميته ها
 ابلاغ برنامه اصلاح نظام اداري و برگزاري نشست توجيهي ويژه كارشناسان ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان
 ابلاغ شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 93 و نشست با كارشناسان دستگاه هاي اجرايي به منظور عملياتي نمودن برنامه ها
 فعال سازي سامانه ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان
 ابلاغ بخشنامه طرح تكريم و رضايتمندي مراجعين از خدمات دستگاه هاي اجرايي استان
 تهيه و تدوين ابلاغ اعضاي كارگروه ساماندهي ساختمان ها و فضاهاي اداري استان
 تدوين برنامه استراتژيك كارگروه پژوهش، فناوري و تحول اداري استان
 ابلاغ بخشنامه ساعت كار دستگاه هاي اجرايي استان به استناد تبصره 3 ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري
 تكميل و بروز رساني اطلاعات مديران كل دستگاه هاي اجرايي استان، فرمانداران، معاونين فرماندار و بخشداران استان و ارسال به وزارت كشور
 انجام طرح سنجش ميزان رضايتمندي مراجعين از خدمات دستگاه هاي اجرايي استان در سال 92
 برگزاري دو جلسه كميته اصلاح ساختار، بهبود فرايندها و تمركز زدايي
 استعلام از وزارت كشور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص نحوه تشكيل ستاد ارتقاي سلامت اداري استان
 اعلام و ابلاغ درخواست هاي دستگاه هاي اجرايي استان در خصوص جابجايي ساختمانهاي مازاد به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان
 تهيه و تدوين بانك اطلاعات كارشناسان ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان
 ابلاغ نامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به كليه دستگاه هاي اجرايي استان به منظور پيگيري عدم مصداق شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 93
 مكاتبه با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص ارتقاي تشكيلات اداره كل گمركات استان
 پيگيري جهت استقرار ادارات در شهرستان هاي جديدالتأسيس
 مكاتبه با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت معرفي نماينده به كارگروه پژوهش، فناوري و تحول اداري استان
 تدوين گزارش چگونگي اجراي آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در سطح دستگاه هاي اجرايي استان و اعلام آن به امور سلامت نظام اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 تهيه گزارش عملكرد شوراي اداري 22 شهرستان استان
 تهيه و تدوين نظرات، پيشنهادات در حوزه برنامه اصلاح نظام اداري و اعلام به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و دبيرخانه كارگروه منطقه يك استانداري هاي سراسر كشور
 برگزاري دو جلسه كارگروه ساماندهي ساختمانها و فضاهاي اداري استان به منظور خريد ساختمان در شهرستانهاي استان توسط اداره كل بيمه سلامت از محل اعتبارات ملي
 مكاتبه با معاونت برنامه ريزي و اشتغال و معاونت هماهنگي امور عمراني در خصوص وضعيت حوزه عمران و توسعه شهري و برنامه ريزي متناسب با چشم انداز توسعه كشور و استان به منظور تهيه گزارش به شوراي اداري استان
 ابلاغ و اعلام امتياز ارزيابي عملكرد مديران كل دستگاه هاي اجرايي استان بر اساس امتيازات شاخص هاي عمومي و اختصاصي سال 91
 اعلام رتبه بندي امتيازات دستگاه هاي اجرايي بر اساس شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 91 به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 ابلاغ ماده 31 ضوابط اجرايي بودجه سال 93 و ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تدوين برنامه ارتقاي بهره وري به كليه دستگاه هاي اجرايي استان
 پيگيري در خصوص دريافت كد رهگيري اعتبار پژوهشي طرح سنجش ميزان رضايتمندي مراجعين از خدمات دستگاه هاي اجرايي استان در سال 92 از طريق سامانه سمات

 پيگيري امور مربوط به 652 نفرازپذيرفته شدگان نهايي آزمون استخدامي كه در مورخ 11/12/1391 برگزار گرديد كه تاكنون به دليل عدم تأمين اعتبار علي رغم پيگيري هاي بعمل آمده مشغول به كار نشده اند.
 جابجايي و تأمين اعتباركاركنان قراردادي پذيرفته شده در آزمون استخدامي مورخ 11/12/91 به تعداد 86 نفر و ابلاغ نتايج آن به دستگاه هاي اجرايي تا اطلاعات افراد موصوف را در سامانه كارمند ايران جهت دريافت شماره مستخدم ثبت و پيگيري نمايند.
 پيگيري امور مربوط به سهميه 25 درصد بنياد شهيد و امور ايثارگران – 25 درصد از هر سهميه استخدامي ويژه ايثارگران مي باشد كه بر اساس معرفي بنياد در دستگاه اجرايي مشغول به كار مي گردند كه بر اساس آن در دولت يازدهم براي 307 نفر فرزند شهيد تأمين اعتبار صورت گرفته كه بر اساس آن تعداد 52 فرزند شهيد با دريافت شماره مستخدم و انجام ساير مراحل استخدامي به دستگاه هاي اجرايي معرفي شده اند.
 پيگيري و دريافت شماره شناسه نيروهاي قراردادي- هر يك از نيروهاي قراردادي بايد داراي شناسه جهت پرداخت حقوق و مزايا باشند كه تاكنون در دولت يازدهم تعداد 15 شماره شناسه براي نيروهاي قراردادي فاقد شماره استانداري و فني حرفه اي از طريق سامانه كارمند ايران دريافت گرديد.
 تبديل وضعيت جانبازان و فرزندان شهيد قراردادي شاغل – دارندگان راي بانام و راي 555 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري- پس از راه اندازي سامانه كارمند ايران و در راستاي بخشنامه هاي ابلاغي جانبازان و فرزندان شهيد قراردادي و دارندگان راي ديوان عدالت اداري بدون كسر سهميه تبديل وضع مي شوند كه بر اين اساس تاكنون در دولت يازدهم تعداد 50 نفر از افراد واجد شرايط با دريافت شماره مستخدم تبديل وضع شده اند.
 تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي انتقالي از كلان شهرها و منتقلين از مراكز استان به شهرستان ها و از مراكز شهرستان ها به مناطق كمتر توسعه - با توجه به انتقال نيرو از كلان شهرها تاكنون تعداد 461 نفر بر اساس آزمون هاي مربوطه از قراردادي به پيماني تبديل وضع شده اند و شماره مستخدم افراد پذيرفته شده از طريق معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تخصيص يافته است.
 جمع آوري آمار و اطلاعات نيروي انساني 64 دستگاه اجرايي استان در فاصله زماني 6 ماهه در هر سال به منظور تهيه آمار نامه هاي مربوطه
 ابلاغ بخشنامه ها و مصوبات امور اداري و استخدامي به كليه دستگاه هاي اجرايي استان- يكي از وظايف دفتر ابلاغ بخشنامه ها و مصوبات امور اداري و استخدامي مي باشد كه تاكنون كليه بخشنامه هاي ابلاغي جهت اجرا و پيگيري لازم به دستگاه هاي استاني ابلاغ گرديد.
 تهيه و ارسال گزارشات درخواستي آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي و گزارشات مربوط به نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
 پاسخ به استعلامات دستگاه هاي اجرايي – با توجه به وظايف دفتر و به منظور ايجاد وحدت رويه در امور اداري و استخدامي مكاتبات لازم در اين خصوص از سوي واحدهاي استاني انجام مي گيرد كه نسبت به پاسخگويي آن اقدام مي گردد.
 پاسخگويي به درخواست هاي ارباب رجوع در خصوص مسائل اداري و اشتغال- يكي از وظايف دفتر ساماندهي و پاسخگويي به نيازهاي ارباب رجوع در خصوص اشتغال مي باشد كه تاكنون در دولت يازدهم نسبت به پاسخگويي بيش از 1000 مورد مكاتبات مذكور صورت گرفته است

 

همگام با دولت تدبير و اميد/اهم عملكرد دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري مازندران

 همگام با دولت تدبير و اميد/اهم عملكرد دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري مازندران
کد مطلب : ۹۲۱  / گروه : ROOT /  / ۰۴ شهریور ۱۳۹۳  /  بازدید : ۲۱۸۰

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی